سخنان آموزنده توماس كارلایل

 

*** کارهایی که در گذشته کرده‌ایم ما را مانند سایه تعقیب می‌کنند و نسبت به نوع آن‌ها ما را به سوی بدی یا خوشی می‌کشند.

*** بزرگی مردان بزرگ از طرز رفتارشان با مردان خرد آشكار می شود.
*** اگر ندانید كه به كجا می روید، هر راهی شما را با خود خواهد برد.

*** بزرگترین عیب آن است كه از عیب خویش آگاه نباشیم.

***تاریخ، سیر خود را بر زندگی مردان بزرگ بنا نموده است.

*** انسان، حیوان ابزارمند است.

*** آرزوهای مثبت، “نیك بختی” و آرزوهای منفی، “سنگدلی” است.

*** تجربه بهترین درس است، هر چند كه دستمزد آن گران باشد.

*** هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر می رسد. توماس كارلایل

*** برای آنكه در زندگی دچار لغزش نشوی، همواره قلب خود را پاك نگاه دار.

*** اخلاق، مهمترین درس است؛ هر چند دستمزد آن گران باشد.

*** ویژگی های هركس مربوط به خوبیها و بدیهای اخلاقی دوستان او است.

*** هرگاه بتوانیم از نیروی تخیل به همان اندازه بهره ببریم كه از نیروی بصری استفاده می كنیم، هر كاری انجام پذیر است.

*** بشر، حیوان به كار برنده ابزار است. در هیچ نقطه ای او را بدون ابزار نمی توان یافت. با نداشتن ابزار در حكم هیچ است و با داشتن آن، همه چیز.

*** وظیفه و كار ما این نیست كه دلواپس فاصله های دور و مبهم و ناشناخته ای كه در پشت ابر و تاریكی پنهان شده اند باشیم، بلكه باید وقت خود را صرف آن چیزهایی بكنیم كه در دسترس ما قرار گرفته اند.

*** سرنوشت خود را با اندیشه ها تعیین كنید.

*** ای بشر گرچه خلق شده ای، برخیز و ثابت كن كه اشرف مخلوقاتی.

ارسال یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

نوجوانان و نگرانی های آنان با بسته بودن درب پارک محله

محله ها،یکی از شاخصه های شهرنشینی محسوب می