سخنان آموزنده توماس كارلایل

 

*** کارهایی که در گذشته کرده‌ایم ما را مانند سایه تعقیب می‌کنند و نسبت به نوع آن‌ها ما را به سوی بدی یا خوشی می‌کشند.

*** بزرگی مردان بزرگ از طرز رفتارشان با مردان خرد آشكار می شود.
*** اگر ندانید كه به كجا می روید، هر راهی شما را با خود خواهد برد.

*** بزرگترین عیب آن است كه از عیب خویش آگاه نباشیم.

***تاریخ، سیر خود را بر زندگی مردان بزرگ بنا نموده است.

*** انسان، حیوان ابزارمند است.

*** آرزوهای مثبت، “نیك بختی” و آرزوهای منفی، “سنگدلی” است.

*** تجربه بهترین درس است، هر چند كه دستمزد آن گران باشد.

*** هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر می رسد. توماس كارلایل

*** برای آنكه در زندگی دچار لغزش نشوی، همواره قلب خود را پاك نگاه دار.

*** اخلاق، مهمترین درس است؛ هر چند دستمزد آن گران باشد.

*** ویژگی های هركس مربوط به خوبیها و بدیهای اخلاقی دوستان او است.

*** هرگاه بتوانیم از نیروی تخیل به همان اندازه بهره ببریم كه از نیروی بصری استفاده می كنیم، هر كاری انجام پذیر است.

*** بشر، حیوان به كار برنده ابزار است. در هیچ نقطه ای او را بدون ابزار نمی توان یافت. با نداشتن ابزار در حكم هیچ است و با داشتن آن، همه چیز.

*** وظیفه و كار ما این نیست كه دلواپس فاصله های دور و مبهم و ناشناخته ای كه در پشت ابر و تاریكی پنهان شده اند باشیم، بلكه باید وقت خود را صرف آن چیزهایی بكنیم كه در دسترس ما قرار گرفته اند.

*** سرنوشت خود را با اندیشه ها تعیین كنید.

*** ای بشر گرچه خلق شده ای، برخیز و ثابت كن كه اشرف مخلوقاتی.

ارسال یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

جوان افغان خود را به دار آویخت

به گزارش هفته نامه افق کویر، نیمه شب