آرشیو برایدی ۱۰, ۱۳۹۷

آرشیو روزانه: دی ۱۰, ۱۳۹۷

روح افسار گسیخته

مدتی بود بیدار شدم اما از ترس اینکه دوباره صبح شده باشد چشمانم را باز نمی کردم کم کم خورشید پنجه اش را از لا به لای حفاظ پنجره بر روی چهره ام پهن کرد و صورتم شروع ...
0