طنز هفته | بندگان خدا! در خرج نان زن و بچه خود فرو مانده اند

“ممل” به “آقاتقی” گفت: سه ماهی می شود که مواجب
“کاتبان و دبیران “دارالتعلیم عالی” از قلم افتاده و اگر وضع
بر همین روش پیش برود دیگر خبری از مواجب و حقوق
نیست که نیست! آقاتقی گفت: چطور مگر؟ ممل گفت: از
استاد دارالتعلیم تا کارکنان دو ماه هست که قرونی نگرفته
اند! بندگان خدا در خرج نان زن و بچه خود فرو مانده اند!
ممل گفت: جالب این که هیچ امیدی نیست که یک کسی
بیاید و آن را سر و سامان بدهد. چون که رئیسی بر دارالتعلیم
بی جیر و مواجب و مفت مفت خواهان ندارد! اگر در آن
عایدی و دیناری بود عین جایگاه رئیس “معدن آباد” که
کلی خواهان دارد؛ خواه ناخواه کار بدینجا نمی کشید. حال؛
باید سوخت و ساخت.

ارسال یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

مدیریت جهاد کشاورزی بافق: بافق پتانسیل توسعه دامپروری دارد

به گزارش هفته نامه افق کویر، علی اکبر