آرشیو برایبهمن ۱۱, ۱۳۹۸

آرشیو روزانه: بهمن ۱۱, ۱۳۹۸

اجتماعی برگزیده

بنا بر حکم قاضی محمد زارع، رئیس شعبه ۲۱ دادگاه عمومی تهران؛ صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد کشور الزامی به انتقال سهام سنگ آهن بافق به بافق ندارد. یه گزارش هفته نامه افق کویر, شورای اسلامی شهر بافق و شهرستان ...
0