آرشیو برایخرداد ۱, ۱۳۹۷

آرشیو روزانه: خرداد ۱, ۱۳۹۷

اجتماعی برگزیده

به گزارش هفته نامه افق کویر امروز بیش ا ز ۸۰ نفر کامیون دار درب سنگ آهن   تجمع کردند راننده ای در گفتگویی تلفنی گفت: علت تجمع ما  ناحقی است که در حق ما میشود سنگ را به ...
0