آرشیو برایدی ۲۵, ۱۳۹۷

آرشیو روزانه: دی ۲۵, ۱۳۹۷

اجتماعی فرهنگی

داستانی که در ادامه می آید داستان” مسعود”یکی از شهروندان بافقی می باشد که به رشته تحریر در آمده است، سرگذشتی واقعی! عباس دستش را از روی بوق موتور برنمی داشت، سرم را داخل کوچه کردم و گفتم: ...
0