آرشیو برایخرداد ۳, ۱۳۹۷

آرشیو روزانه: خرداد ۳, ۱۳۹۷

اجتماعی

به گزارش هفته نامه افق کویر، سیدعلیرضا حسینی مدیر خدمات رفاهی شهرک آهنشهر در گفتگویی با خبرنگار این هفته نامه به سوالات مردمی در زمینه فضای سبز پارک آهنشهر بافق پاسخ داد. وی در پاسخ به این پرسش ...
0