شیطان رابشناسیم ” بخش ششم”

شیطان دشمن ضعیفی است وروی ماتسلط نداردوفقط وسوسه می کند این ما هستیم که ازاوپیروی می کنیم اگردچاروسوسه شیطان شدیم بدانیم که خودمان ضعیف بودیم .
شیطان ازچهار جهت به انسان حمله می کند واورادچاروسوسه می کند:
۱_ازپشت سر
۲_ازجلو
۳_ازدست راست
۴_ازدست چپ
حمله چهارم شیطان از طرف چپ هست و مربوط به گناهان انسان می شود.
شیطان گناه را در برابر انسان زیبا جلوه می دهد.
درابتدا به تعریف گناه می پردازیم.
گناه:واردات وصادراتی که به سلامت قلب ما لطمه می زند. دردنیا به شادی وآرامش ما ودرآخرت به تطبیق نفس ما “بهشت” لطمه می زند.
رابطه دنیا با آخرت مثل رابطه جنین است بادنیا
۶ تولد ازجنین وجود دارد:
۱_سالم
۲_سالم قوی
۳_ناقص
۴_معلول
۵_ضعیف
۶_بیمار
ماهم دررحم دنیا نسبت به آخرت به همین شکل هستیم وفقط دونوع تولد ما درآخرت مفید است. همانطور که قرآن تاکید می کند درحرکت به آخرت فقط باید قلب سالم داشته باشی.
پس باید قلب راسالم سازی کرد ومهم ترین دغدغه ما باید زندگی جاودانه باشد؛ ولی دردنیا بیشترین دغدغه ما کمالات دنیوی است. مثل پول و خانه.
اگر هدف ما کمالات دنیوی باشد، نمی توانیم قلبمان را رشد دهیم، وقتی وارد بهشت می شویم ،کم می آوریم و تولد سالمی نخواهیم داشت.
شیعیان گناهکار به برکت حضرت علی (ع) یا تولدشان ضعیف است یا بیمار که پس از مدتی که درآخرت در رنج وعذاب هستند وارد بهشت خواهند شد.
پس ما باید به درون خود مراجعه کنیم وببینیم که آیا این غصه خوردن های ما احساس ذلت ها، احساس عزت ها، آرامش ونا آرامی ها و زودرنجی های ما برای دنیاست یا آخرت.
اگر موضوع غصه ها وگریه های ما برای دنیا باشد به فرموده ی پیامبر وارد جهنم خواهیم شدوهیچ گناهی بزرگتر ازغصه خوردن برای دنیا نیست وعلامت مومن شادی وارامش اوست. هرچقدر میزان شادی و آرامشش بیشتر باشد، ایمانش نیز بیشتر است.
وخوشابحال کسانی که موضوع غصه خوردن ها وگریه هایش برای آخرت باشد.

محمد شجاعی-
کارشناس فلسفه

ارسال یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

نقش صاحبان عزا در قطع زنجیره کرونا

  الهام نصیرزاده/ به گزارش هفته نامه افق