نرخ دیه کامل بصورت جزء و کل

شما با استفاده از این جدول می توانید هر رای دادگاه که از سوی دادگاه هاصادر می شود ودیه در آن مرقوم شده است مبلغ ریالی دقیق آنرا محاسبه کنید.
در خصوص نرخ دیه به صورت کل وجزء
حسب اعلام قوه قضائیه در سال۱۴۰۱ به تومان
۱-دیه کامل در ماه غیر حرام ۶۰۰میلیون تومان
۲-دیه کامل در ماه حرام(محرم،ذی القعده،ذی الحجه،،رجب)۸۰۰میلیون تومان
۳-یک دینار شرعی ۶۰۰هزارتومان
۴-یک درهم شرعی ۶۰هزارتومان
۵-یک نفر شتر۶میلیون تومان
۶-یک ده هزارم دیه کامل ۶۰۰۰۰تومان
۷-یک هزارم دیه کامل ۶۰۰۰۰۰تومان
۸-یکصدم دیه کامل(یک درصد)۶۰۰۰۰۰۰تومان
۹-نیم صدم دیه کامل (نیم درصد)۳۰۰۰۰۰۰تومان
۱۰-یک دهم درصد ۶۰۰۰۰۰تومان
۱۱-دو دهم درصد دیه کامل۱۲۰۰۰۰۰تومان
۱۲- سه دهم درصد دیه کامل۱۸۰۰۰۰۰تومان
۱۳-چهار دهم درصددیه کامل۲۴۰۰۰۰۰تومان
۱۴-پنج دهم درصد دیه کامل۳۰۰۰۰۰۰تومان
۱۵-شش دهم درصد دیه کامل۳۶۰۰۰۰۰تومان
۱۶-هفت دهم دصد دیه کامل ۴۲۰۰۰۰۰تومان
۱۷-هشت دهم درصد دیه کامل ۴۸۰۰۰۰۰تومان
۱۸-نه دهم درصد دیه کامل۵۴٠٠٠٠٠تومان
۱۹-یک درصد دیه کامل۶۰۰۰۰۰۰تومان
۲۰-یک ویک دهم درصد دیه کامل۶۶۰۰۰۰۰تومان
۲۱-یک ودو دهم درصد دیه کامل۷۲۰۰۰۰۰تومان
۲۲-یک وسه دهم درصد دیه کامل۷۸۰۰۰۰۰تومان
۲۳-یک وچهار دهم درصد دیه کامل ۸۴۰۰۰۰۰تومان
۲۴-یک وپنج دهم درصد دیه کامل۹۰۰۰۰۰۰تومان
۲۵-یک وشش دهم درصد دیه کامل۹۶۰۰۰۰۰تومان
۲۶-یک وهفت دهم درصد دیه کامل۱۰۲۰۰۰۰۰تومان
۲۷-یک وهشت دهم درصد دیه کامل ۱۰۸۰۰۰۰۰تومان
۲۸-یک ونه دهم درصد دیه کامل۱۱۴۰۰۰۰۰تومان
۲۹-دو درصد دیه کامل۱۲۰۰۰۰۰۰تومان
۳۰-دونیم درصد دیه کامل۱۵۰۰۰۰۰۰تومان
۳۱-سه درصد دیه کامل ۱۸۰۰۰۰۰۰تومان
۳۲-سه ونیم درصد دیه کامل ۲۱۰۰۰۰۰۰تومان
۳۳-چهار درصد دیه کامل۲۴۰۰۰۰۰۰تومان
۳۴-چهارونیم درصد دیه کامل۲۷۰۰۰۰۰۰تومان
۳۵-پنج درصد دیه کامل ۳۰۰۰۰۰۰۰تومان
۳۶-پنج ونیم درصددیه کامل۳۳۰۰۰۰۰۰تومان
۳۷-شش درصد دیه کامل ۳۶۰۰۰۰۰۰تومان
۳۸-شش ونیم درصد دیه کامل۳۹۰۰۰۰۰۰تومان
۳۹-هفت درصد دیه کامل۴۲۰۰۰۰۰۰تومان
۴۰-هفت ونیم درصد دیه کامل۴۵۰۰۰۰۰۰تومان
۴۱- هشت درصد دیه کامل۴۸۰۰۰۰۰۰تومان
۴۲-هشت ونیم درصد دیه کامل۵۱۰۰۰۰۰۰تومان
۴۳-نه درصد دیه کامل۵۴۰۰۰۰۰۰تومان
۴۴- نه ونیم درصد دیه کامل ۵۷۰۰۰۰۰۰تومان
۴۵- ده درصد دیه کامل۶۰۰۰۰۰۰۰تومان
۴۶-نصف (یک دوم) دیه کامل ۳۰۰۰۰۰۰۰۰تومان
۴۷-ثلث دیه کامل(یک سوم) ۲۰۰۰۰۰۰۰۰تومان
۴۸- ربع ( یک چهارم ) دیه کامل ۱۵۰۰۰۰۰۰۰تومان
۴۹-خمس(یک پنجم ) دیه کامل۱۲۰۰۰۰۰۰۰تومان
۵۰-چهار پنحم از یک پنجم دیه کامل ۹۶۰۰۰۰۰۰تومان
۵۱-چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل۶۰۰۰۰۰۰۰تومان
۵۲-یک پنجم از یک دهم دیه کامل۱۲۰۰۰۰۰۰تومان
۵۳-یک دوم از یک دهم دیه کامل ۳۰۰۰۰۰۰۰تومان
۵۴- حارصه( یک شتر)۶۰۰۰۰۰۰تومان
۵۵-دامیه (دوشتر)۱۲۰۰۰۰۰۰تومان
۵۶-متلاحمه(سه شتر)۱۸۰۰۰۰۰۰تومان
۵۷-سمحاق(چهار شتر)۲۴۰۰۰۰۰۰تومان
۵۸-موضعه(پنج شتر)۳۰۰۰۰۰۰۰تومان
۵۹-هاشمه(ده شتر )۶۰۰۰۰۰۰۰تومان
۶۰-منقله (پانزده شتر)۹۰۰۰۰۰۰۰تومان
۶۱-ماء مومه (سی وسه شتر)۱۹۸۰۰۰۰۰۰تومان
۶۲-جائفه(ثلث دیه کامل) ۲۰۰۰۰۰۰۰۰تومان
۶۳-دامغه ( ثلث دیه کامل وهمچنین ارش که توسط پزشکی قانونی تعیین میگردد)۲۰۰۰۰۰۰۰۰میلیون تومان
۶۴-سیاه شدن صورت بدون جراحت ، شش دینار ۳۶۰۰۰۰۰تومان
۶۵-کبود شدن صورت (سه دینار)۱۸۰۰۰۰۰تومان
۶۶-کبودشدن سایراعضاءبدن نصف کبودی صورت یعنی۹۰۰۰۰۰تومان ۰
۶۷-سیاه شدن سایر اعضاء بدن( سه دینار) ۱۸۰۰۰۰۰تومان
۶۸-سرخ شدن اعضاء بدن ( ربع دینار)۱۵۰۰۰۰تومان
ماههای حرام :محرم-ذی القعده-ذی الحجه- رحب، در این ۴ماه دیه کامل ۸۰۰میلیون تومان است۰
سوال: آیا دارنده گواهینامه رانندگی که اعتبار ۱۰ ساله آن تمام شده در صورت اقدام به رانندگی،مشمول جرم رانندگی بدون پروانه می‌شود؟
پاسخ: رانندگی فردی که اعتبار گواهینامه اش منقضی شده به معنای رانندگی بدون پروانه نیست و صرفا تخلف عدم تمدید اعتبار گواهینامه صورت گرفته است که در صورت رویت توسط افسر راهنمایی،جریمه به وی تعلق می‌گیرد.
نظریه مشورتی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ به شماره : ۷/۱۴۰۰/۹۴۱
استعلام :
در تصادفات و غیر آن، آیا خسارت ناشی از عدم امکان استفاده از وسیله نقلیه در مدتی که خودرو توقیف بوده یا به لحاظ خسارت وارده قابل استفاده نبوده است (خواب وسایل نقلیه)، حسب مورد از مقصر حادثه یا شرکت‌های بیمه قابل وصول است؟
پاسخ :
برابر تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ زوال منافع ممکن‌الحصول که بر آن صدق اتلاف کند، قابل مطالبه است؛ مانند ایام بیکاری راننده تاکسی به علت توقف برای انجام تعمیر آسیب‌های ناشی از تصادف؛ همچنین با لحاظ اطلاق بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ ، صرفاً آن بخش از خسارات فرض سؤال که مشمول عنوان اتلاف مال تلقی شود را در بر می‌گیرد. بدیهی است چنانچه به علت تعلل مالک خودرو و یا علل دیگر تعمیرات به تأخیر افتاده باشد، به سبب عدم انتساب آن به عامل زیان، وی یا شرکت بیمه تکلیفی در این خصوص ندارد
سوال: آیا نداشتن مدارک خودرو دلیلی بر انتقال خودرو به پارکینگ هست ؟
پاسخ:نداشتن مدارک خودرو دلیلی بر انتقال خودرو به پارکینگ نیست
رانندگان باید بدانند برخلاف تصور عمومی و رایج، هرچند مکلفند گواهینامه، کارت ماشین، بیمه و معاینه فنی را به همراه داشته باشند اما به همراه نداشتن این مدارک، دلیلی بر انتقال خودرو به پارکینگ نیست.
مطابق ماده ۹ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی، چنانچه یکی از مدارک فوق یا شناسنامه یا حتی یک کارت شناسایی معتبر، به همراه راننده باشد، مامورین مکلفند بدون توقف خودرو، مدرک مزبور را اخذ و رسید ارائه دهند.
راننده می تواند بعدا سایر مدارک را به اداره راهنمایی و رانندگی ارائه داده و مدرک خود را مسترد نماید.
حتی مامورین مکلفند چنانچه راننده ساکن شهر دیگری باشد، ظرف ۴۸ ساعت مدارک اخذ شده را به راهنمایی و رانندگی محل اقامت راننده ارسال نمایند.

حسام الدین نعیمی بافقی
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ارسال یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

مشکل امروزجامعه،کاهش میزان باروری است

به گزارش هفته نامه افق کویر:  “مقام معظم