آرشیو برایدی ۱۸, ۱۳۹۷

آرشیو روزانه: دی ۱۸, ۱۳۹۷

فرهنگی

عشق یعنی تفاهم کامل بین دو جنس متفاوت. عشق دردی است که یا با آن می سازی یا با او می سوزی. ما برای نفرت و کینه از هم به دنیا نیامده ایم، برای عشق زاییده شده ایم. ...
0